این روزها در گیر درس و دانشگاه و کارگاهم ولی بیشتر از هرچیز درگیر خودم و ترس هایم هستم انگار همه چیز درهم است..ذهنم ، زندگی ام ... و تمام روزهایم وارونه است..  دلم میخواست از این روزها بیشتر لذت میبردم ولی نمی توانم ! انگار چیزی گم شده است 

من گمشده است